Polityka prywatności

Polityka prywatności FineMEDIA – Przetwarzanie danych osobowych

FineMEDIA Sp. z o. o.

I. Cele polityki, administrator danych

Polityka prywatności FineMEDIA Sp. z o. o. (w skrócie: FineMEDIA) stanowi zbiór przyjętych zasad i sposobów postępowania w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących norm prawa krajowego i europejskiego (UE), ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określanego w skrócie RODO.

Uprzedzamy, że niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana bądź aktualizowana. Wszelkie aktualizacje będą dokonywane w zgodzie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązującymi normami prawa. Zalecamy przeglądanie Polityki od czasu do czasy, aby na bieżąco śledzić dokonywane w niej zmiany.

Zgodnie z RODO, FineMEDIA jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych. FineMEDIA pozostaje zatem podmiotem w pełni odpowiedzialnym za zapewnienie przetwarzanym danym osobowym bezpieczeństwa i ochrony przed ich niepożądanym wykorzystaniem.

Obok administratora danych może pojawić się tak zwany podmiot przetwarzającyTaką osobą nazywać będziemy każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny jeszcze podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora – FineMEDIA.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez dane osobowe należy rozumieć informacje o osobie, pozwalające na jej zidentyfikowanie, choćby w sposób pośredni.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zarówno automatyczny (np. z użyciem programu komputerowego) jak nieautomatyczny (np. prowadzenie pisemnych rejestrów). Proszę pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych oznacza również ich zbieranie.

FineMEDIA przetwarza następujące dane osobowe:

nazwiska i imiona

adres zamieszkania lub pobytu

numer ewidencyjny PESEL numer Identyfikacji Podatkowej seria i numer dowodu osobistego numer telefonu

adres e-mail nazwa firmy

REGON

adres siedziby firmy

W związku ze świadczeniem swoich usług, jak również ze względu na ich specyfikę FineMEDIA przetwarza również inne kategorie danych osobowych takie jak:

 1. Adresy IP
 2. Czas trwania sesji internetowych
 3. ilość transferowanych danych
 4. ilość równoczesnych połączeń
 5. struktura i rodzaj transferowanych pakietów danych
 6. dane o parametrach wykupionych usług

III. Szczególnie chronione dane osobowe i dzieci

FineMEDIA w ramach prowadzonej działalności nie zamierza przetwarzać żadnych szczególnie chronionych danych osobowych, do których zaliczamy dane takie jak: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych. Nie zamierzamy również przetwarzać danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji tej osoby. Przetwarzanie takich danych osobowych nie jest celowe ani w żaden sposób uzasadnione dla działalności prowadzonej przez FineMEDIA.

W sytuacjach w których przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych stałoby się konieczne, FineMEDIA stosować będzie się zawsze do jednej z następujących podstaw takiego działania:

 • obowiązku lub uprawnienia wynikającego z obowiązującego prawa,
 • wykrycia lub zapobiegnięcia popełnieniu przestępstwa,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony prawnie uzasadnionych roszczeń
  FineMEDIA,
 • zgody, udzielonej w sposób wyraźny przez osobę, której dane
  dotyczą.

Usługi świadczone przez FineMEDIA nie są przeznaczone dla dzieci, w szczególności dla tych w wieku poniżej 13 lat. W wypadku ustalenia przez FineMEDIA, że pobrane dane osobowe dotyczą dziecka (w szczególności w wieku poniżej 13 lat), dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

IV. Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:

 1. Bezpośrednio od osób których dane dotyczą np.:
  1. przy kontakcie z naszymi pracownikami i przedstawicielami
  2. przy zawieraniu umowy
  3. przy kierowaniu do nas zapytań za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. telefon, e-mail
 2. Poprzez korzystanie przez osoby z naszych usług np.:
  1. przeglądanie Internetu,
  2. odbiór telewizji internetowej.

V. Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, które uzyskujemy przy zawieraniu umów w przedmiocie świadczonych przez nas usług, jak również w trakcie ich wykonywania, przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 • zapewnienia poprawności i ciągłości świadczenia usług,
 • wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.

VI. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się w zgodzie z obowiązującym prawem i zawsze w oparciu o prawnie zdefiniowaną podstawę przetwarzania danych osobowych, do których zaliczamy:

 1. Zgodę osoby: Możemy przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę. Zgoda wskazuje również zakres przetwarzania danych poprzez określenie celów tego przetwarzania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje konieczność zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez administratora objętych jej zakresem o ile dane te nie są przetwarzane również na innej podstawie.
 2. Zawartą umowę: Mając na względzie charakter świadczonych przez FineMEDIA usług, jest to główna podstawa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne dla zawarcia umowy (np. określenia stron umowy, miejsca instalacji łącza), zapewnienia ciągłości świadczonych usług (np. nieprzerwany dostęp do Internetu) oraz reagowania na wszelkie zgłoszenia związane z ich funkcjonalnością (np. świadczenie pomocy technicznej)
 3. Obowiązek prawny: Obowiązujące normy prawne (np. Prawo telekomunikacyjne, Kodeks karny) nakładają na FineMEDIA obowiązek przetwarzania danych osobowych w określonych celach przewidzianych w ustawach i innych aktach prawnych (np. na potrzeby wykrywania i ścigania przestępstw przez właściwe organy),
 4. Prawnie uzasadnione interesy FineMEDIA: FineMedia przetwarza dane osobowe również wtedy gdy pozwalają na to jej prawnie uzasadnione interesy wykorzystywane do prowadzenia, ochrony oraz promowania swojej działalności. Tutaj warto zaznaczyć, że możemy wykorzystywać tę podstawę jedynie w sytuacji gdy nasze interesy są nadrzędne w stosunku do interesu i praw osób, których dane są przetwarzane (np. stwierdzenie, dochodzenie i obrona roszczeń, promocja marki, poszerzanie zakresu działalności)
 5. Interes publiczny: FineMEDIA nie wykonuje zadań realizowanych w interesie publicznym ani nie współuczestniczy w wykonywaniu władzy publicznej. Ta podstawa nie służy przetwarzaniu danych osobowych przez FineMEDIA, niemniej informujemy o jej istnieniu.
 6. Ochronę żywotnych interesów osoby: FineMEDIA nie podejmuje działań służących ochronie żywotnych interesów osób fizycznych. Niemniej jednak w wypadku powstania szczególnej potrzeby wskazujemy na istnienie również takiej podstawy przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując powyższe, FineMEDIA przetwarza dane osobowe przede wszystkim na podstawie zgodyumowyobowiązków prawnych oraz prawnie uzasadnionych interesów.

VII. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia pozwalające na zwrócenie się do nas jako administratora danych z wnioskiem o:

 1. udostępnienie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych: FineMEDIA obowiązana jest odpowiedzieć na pytania takie jak: jakie dane osobowe są przetwarzane? na jakiej podstawie? jakim celu?
 2. dokonanie sprostowania danych osobowych, w wypadku zauważenia ich niepoprawności bądź innych braków: w wypadku zauważenia przez Państwa błędu lub innej niepoprawności w przetwarzanych przez FineMEDIA danych, mają państwo prawo żądać dokonania stosownych zmian i poprawek. FineMEDIA obowiązana jest do wykonania niezwłocznie takiej dyspozycji.
 3. wycofanie zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, dana osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych. Od momentu odebrania oświadczenia o wycofaniu zgody, administrator danych traci prawo do przetwarzania danych osobowych, których zgoda dotyczyła. Raz jeszcze przypominamy, że skutek ten nastąpi wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych jedynie na podstawie zgody (np. może okazać się że dane są przetwarzane również w związku z wykonywaniem umowy).
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu: Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w dwóch sytuacjach:
  1. a.gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora,
  2. b.gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.Wniesienie sprzeciwu sprawia, że administrator traci uprawnienie do przetwarzania danych w tym zakresie. W przypadku określonym literą a), administrator może jednak dowodzić nadrzędności swoich interesów w przetwarzaniu danych wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą.
 5. usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”): Każdy ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Niemniej jednak takie żądanie musi spełniać jeden z poniższych warunków:
  1. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. przetwarzanie danych oparte było na zgodzie osoby, która następnie wycofała zgodę,
  3. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, a administrator nie wykazał nadrzędności swoich interesów,
  4. przetwarzanie danych odbywało się w sposób niezgodny z prawem,
  5. usunięcie danych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa.Administrator nie musi zastosować się do żądania usunięcia danych o ile przetwarzanie danych jest niezbędne do:korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązków prawnych,
 6. ograniczenie przetwarzania: Należy przez to rozumieć oznaczenie danych osobowych, co do których w zależności od treści żądania wstrzymuje się przetwarzanie lub wstrzymuje się ich usunięcie. Uprawnienie to przysługuje gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, lecz osoba nie chce aby dane te usunięto,
  3. administrator nie potrzebuje już danych, lecz są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
  4. osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – do czasu stwierdzenia czyje interesy pozostają nadrzędne
 7. przeniesienie danych do innego administratora: W granicach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do FineMEDIA, abyśmy przekazali określone dane osobowe innemu administratorowi.
 8. wniesienie skargi do organu nadzorczego: Każda osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do wniesienia skargi do organu władzy publicznej – organu nadzorczego, wobec istniejących w jej przekonaniu nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez administratora.

VIII. Przekazywanie danych osobowych

Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez FineMEDIA usług, jak również ze względu na szereg istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane osobowe są przekazywane do:

 1. podmiotów przetwarzających dane w imieniu FineMEDIA: Są to osoby fizyczne lub prawne, które wspierają FineMEDIA w wykonywanej działalności. Przede wszystkim do grona tego zaliczyć należy:
  1. techników, programistów, informatyków, serwisantów;
  2. agentów, agencje reklamowe, agencje badawcze, organizacje marketingowe oraz innych pośredników sprzedaży naszych usług;
  3. podwykonawców wykonujących dla Państwa usługi i zajmujących się Państwa obsługą;
  4. doradców, księgowych, prawników, świadczącym dla nas usługi doradcze
 2. innych administratorów danych: Są to osoby fizyczne lub prawne oraz inne jeszcze podmioty, którym przekazujemy dane osobowe przede wszystkim na podstawie wynikających z przepisów prawa obowiązków. Są to:
  1. Prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (w zakresie obowiązków prawnych);
  2. inni operatorzy telekomunikacyjni (w zakresie niezbędnym do świadczenia usług);

IX. Przekazywanie danych do innych państw i organizacji międzynarodowych:

RODO wprowadza jednolitą politykę ochrony danych osobowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). FineMEDIA nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG, ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. W wypadku zmiany okoliczności, przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o obowiązujące normy prawa, zaś osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane przed rozpoczęciem procesu przekazywania danych.

X. Automatyczne podejmowanie decyzji

W ramach świadczonych przez nas usług stosowane są metody automatycznego podejmowania decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji polega na tym, że decyzje w sprawie wniosków klientów zapadają bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy. Możemy dokonywać automatycznego podejmowania decyzji, które będzie miało istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 • w przypadku zalegania z zapłatą, możemy podjąć automatyczną decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania z dostępu do usług. Na te decyzję wpływa m. in. wysokość i okres zadłużenia, czy w przypadku zaległości w płatnościach,
 • w przypadku wykrycia nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowanie na nie, podejmujemy decyzję automatyczną o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego za niezgodne z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne.
 • w przypadkach wynikających z warunków zawartych z Państwem umów (regulaminów), w których możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie przez Państwa ustalonych progów lub limitów powodować będzie określone konsekwencje.

Wobec podjętych decyzji przysługuje Państwu prawo do ich zweryfikowania przez zatrudnianych przez nas pracowników i ustalenia sposobu postępowania na wypadek ich zastosowania. Mają Państwo prawo kwestionować podjętą w wyżej opisany sposób decyzję przedstawiając uzasadnienie dla swojego stanowiska.

XI. Profilowanie oraz marketing bezpośredni

O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by określać cechy, preferencje i przyszłe zachowania klientów.

W przyszłości planujemy stosować odpowiednie rozwiązania (techniczne i organizacyjne), by proponować naszym klientom usługi odpowiednio dobrane do ich potrzeb. Profilowanie miałoby służyć również określeniu, jakie usługi nie odpowiadają potrzebom poszczególnych grup klientów, by powstrzymać się od ich oferowania.

W chwili przystąpienia do realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia poinformujemy Państwa o tym jakich danych będzie ono dotyczyć oraz w jaki sposób będą mogli Państwo realizować swoje uprawnienia w tym zakresie.

XII. Strona internetowa FineMEDIA „https://www.finemedia.pl/”

1. Pliki „cookies”

W celu zaoferowanie przez serwis jak największego zakresu funkcjonalności, FineMEDIA wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.finemedia.pl, a w szczególności: pliki cookies (“ciasteczka”).

Czym są pliki “cookies”?

Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika. Korzystanie z plików cookie w przeglądarce nie stanowi warunku dostępu do strony www.finemedia.pl

Usuwanie plików “cookies“.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

2. Formularz Kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych podanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie udzielanej przez Państwa zgody. Zgody tej potrzebujemy aby móc przygotować dla Państwa ofertę i podjąć czynności przygotowawcze do zawarcia umowy (ustalenie lokalizacji łącza, osoby odbiorcy). W chwili gdy zacznie łączyć nas z Państwem umowa podstawa danych podanych w formularzu ulegnie zmianie ze zgody na umowę. Bez tych danych świadczenie naszych usług stałoby się niemożliwe.

Dodatkowo w ramach formularza osobno kierujemy do Państwa zapytanie o udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych polegających przede wszystkim na kierowaniu do Państwa propozycji naszych ofert i promocji. Zgodę tą można w każdym momencie wycofać, co skutkować będzie zaprzestaniem kierowania informacji marketingowych.

3. Formularz przypominania hasła eBOK

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania złożonego zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania formularza.

XIII. Inspektor Ochrony Danych osobowych

Celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa Państwa danym osobowym, FineMEDIA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zadaniem inspektora jest dbałość o przestrzeganie przez administratora danych wszelkich norm prawa dotyczących danych osobowych, jak również udzielanie pomocy Państwu w wypadku zgłaszanych problemów w tym przedmiocie.

XIV. Bezpieczeństwo, celowość i minimalizacja przetwarzania danych osobowych

FineMEDIA przygotowała i wdrożyła właściwe środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym i ich ochronie przed licznymi zagrożeniami, między innymi: utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieautoryzowanym przetwarzaniem oraz innymi. Przypominamy, że Internet jest systemem otwartym i z tego względu nie mamy możliwości

zagwarantowania całkowitego bezpieczeństwa danych przekazywanych za jego pośrednictwem. Niemniej jednak dokładanym wszelkich starań by minimalizować choćby potencjalne ryzyko niebezpieczeństwa dla danych osobowych.

Zastosowane przez nas środki przetwarzania danych służą zasadzie celowości przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w określonym i znanym Państwu celu, a co więcej wyłączenie w takim celu.

Zasadzie celowości wtóruje zasada minimalizacji przetwarzania danych nakazująca nam pozyskiwanie i przetwarzanie jedynie tych danych, które są niezbędne dla prowadzonej przez nas działalności.

XV. Retencja danych:

Jako administrator danych osobowych podejmujemy wszystkie możliwe działania aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres, gdy istnieje potrzeba ich przetwarzania. Zazwyczaj dane będziemy przechowywać przez czas trwania umowy lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Może się zdarzyć, że okres przechowywania danych zostanie nam narzucony przez obowiązujące przepisy prawa. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia tego okresu w przypadkach konieczności ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz dla ustalenia, dochodzenia i obrony naszych praw.

XVI. Dane kontaktowe

kontakt do administratora:

FineMEDIA Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14e /4 lok. 6, 53-033 Wrocław tel.: 71 715 00 00

e-mail: biuro@finemedia.pl

kontakt do inspektora ochrony danych:

Justyna Bodek e-mail: biuro@finemedia.pl

FineMEDIA Sp. j. W. Wrona G. Kałuża

I. Cele polityki, administrator danych

Polityka prywatności FineMEDIA Sp. j. W. WRONA, G. KAŁUŻA (w skrócie: FineMEDIA) stanowi zbiór przyjętych zasad i sposobów postępowania w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących norm prawa krajowego i europejskiego (UE), ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określanego w skrócie RODO.

Uprzedzamy, że niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana bądź aktualizowana. Wszelkie aktualizacje będą dokonywane w zgodzie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązującymi normami prawa. Zalecamy przeglądanie Polityki od czasu do czasy, aby na bieżąco śledzić dokonywane w niej zmiany.

Zgodnie z RODO, FineMEDIA jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych. FineMEDIA pozostaje zatem podmiotem w pełni odpowiedzialnym za zapewnienie przetwarzanym danym osobowym bezpieczeństwa i ochrony przed ich niepożądanym wykorzystaniem.

Obok administratora danych może pojawić się tak zwany podmiot przetwarzającyTaką osobą nazywać będziemy każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny jeszcze podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora – FineMEDIA.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez dane osobowe należy rozumieć informacje o osobie, pozwalające na jej zidentyfikowanie, choćby w sposób pośredni.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zarówno automatyczny (np. z użyciem programu komputerowego) jak nieautomatyczny (np. prowadzenie pisemnych rejestrów). Proszę pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych oznacza również ich zbieranie.

FineMEDIA przetwarza następujące dane osobowe:

nazwiska i imiona

adres zamieszkania lub pobytu

numer ewidencyjny PESEL numer Identyfikacji Podatkowej seria i numer dowodu osobistego numer telefonu

adres e-mail nazwa firmy

REGON

adres siedziby firmy

W związku ze świadczeniem swoich usług, jak również ze względu na ich specyfikę FineMEDIA przetwarza również inne kategorie danych osobowych takie jak:

 1. Adresy IP
 2. Czas trwania sesji internetowych
 3. ilość transferowanych danych
 4. ilość równoczesnych połączeń
 5. struktura i rodzaj transferowanych pakietów danych
 6. dane o parametrach wykupionych usług

III. Szczególnie chronione dane osobowe i dzieci

FineMEDIA w ramach prowadzonej działalności nie zamierza przetwarzać żadnych szczególnie chronionych danych osobowych, do których zaliczamy dane takie jak: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych. Nie zamierzamy również przetwarzać danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji tej osoby. Przetwarzanie takich danych osobowych nie jest celowe ani w żaden sposób uzasadnione dla działalności prowadzonej przez FineMEDIA.

W sytuacjach w których przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych stałoby się konieczne, FineMEDIA stosować będzie się zawsze do jednej z następujących podstaw takiego działania:

 • obowiązku lub uprawnienia wynikającego z obowiązującego prawa,
 • wykrycia lub zapobiegnięcia popełnieniu przestępstwa,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony prawnie uzasadnionych roszczeń
  FineMEDIA,
 • zgody, udzielonej w sposób wyraźny przez osobę, której dane
  dotyczą.

Usługi świadczone przez FineMEDIA nie są przeznaczone dla dzieci, w szczególności dla tych w wieku poniżej 13 lat. W wypadku ustalenia przez FineMEDIA, że pobrane dane osobowe dotyczą dziecka (w szczególności w wieku poniżej 13 lat), dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

IV. Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:

 1. Bezpośrednio od osób których dane dotyczą np.:
  1. przy kontakcie z naszymi pracownikami i przedstawicielami
  2. przy zawieraniu umowy
  3. przy kierowaniu do nas zapytań za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. telefon, e-mail
 2. Poprzez korzystanie przez osoby z naszych usług np.:
  1. przeglądanie Internetu,
  2. odbiór telewizji internetowej.

V. Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe, które uzyskujemy przy zawieraniu umów w przedmiocie świadczonych przez nas usług, jak również w trakcie ich wykonywania, przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 • zapewnienia poprawności i ciągłości świadczenia usług,
 • wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.

VI. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się w zgodzie z obowiązującym prawem i zawsze w oparciu o prawnie zdefiniowaną podstawę przetwarzania danych osobowych, do których zaliczamy:

 1. Zgodę osoby: Możemy przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę. Zgoda wskazuje również zakres przetwarzania danych poprzez określenie celów tego przetwarzania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje konieczność zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez administratora objętych jej zakresem o ile dane te nie są przetwarzane również na innej podstawie.
 2. Zawartą umowę: Mając na względzie charakter świadczonych przez FineMEDIA usług, jest to główna podstawa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne dla zawarcia umowy (np. określenia stron umowy, miejsca instalacji łącza), zapewnienia ciągłości świadczonych usług (np. nieprzerwany dostęp do Internetu) oraz reagowania na wszelkie zgłoszenia związane z ich funkcjonalnością (np. świadczenie pomocy technicznej)
 3. Obowiązek prawny: Obowiązujące normy prawne (np. Prawo telekomunikacyjne, Kodeks karny) nakładają na FineMEDIA obowiązek przetwarzania danych osobowych w określonych celach przewidzianych w ustawach i innych aktach prawnych (np. na potrzeby wykrywania i ścigania przestępstw przez właściwe organy),
 4. Prawnie uzasadnione interesy FineMEDIA: FineMedia przetwarza dane osobowe również wtedy gdy pozwalają na to jej prawnie uzasadnione interesy wykorzystywane do prowadzenia, ochrony oraz promowania swojej działalności. Tutaj warto zaznaczyć, że możemy wykorzystywać tę podstawę jedynie w sytuacji gdy nasze interesy są nadrzędne w stosunku do interesu i praw osób, których dane są przetwarzane (np. stwierdzenie, dochodzenie i obrona roszczeń, promocja marki, poszerzanie zakresu działalności)
 5. Interes publiczny: FineMEDIA nie wykonuje zadań realizowanych w interesie publicznym ani nie współuczestniczy w wykonywaniu władzy publicznej. Ta podstawa nie służy przetwarzaniu danych osobowych przez FineMEDIA, niemniej informujemy o jej istnieniu.
 6. Ochronę żywotnych interesów osoby: FineMEDIA nie podejmuje działań służących ochronie żywotnych interesów osób fizycznych. Niemniej jednak w wypadku powstania szczególnej potrzeby wskazujemy na istnienie również takiej podstawy przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując powyższe, FineMEDIA przetwarza dane osobowe przede wszystkim na podstawie zgodyumowyobowiązków prawnych oraz prawnie uzasadnionych interesów.

VII. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia pozwalające na zwrócenie się do nas jako administratora danych z wnioskiem o:

 1. udostępnienie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych: FineMEDIA obowiązana jest odpowiedzieć na pytania takie jak: jakie dane osobowe są przetwarzane? na jakiej podstawie? jakim celu?
 2. dokonanie sprostowania danych osobowych, w wypadku zauważenia ich niepoprawności bądź innych braków: w wypadku zauważenia przez Państwa błędu lub innej niepoprawności w przetwarzanych przez FineMEDIA danych, mają państwo prawo żądać dokonania stosownych zmian i poprawek. FineMEDIA obowiązana jest do wykonania niezwłocznie takiej dyspozycji.
 3. wycofanie zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, dana osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych. Od momentu odebrania oświadczenia o wycofaniu zgody, administrator danych traci prawo do przetwarzania danych osobowych, których zgoda dotyczyła. Raz jeszcze przypominamy, że skutek ten nastąpi wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych jedynie na podstawie zgody (np. może okazać się że dane są przetwarzane również w związku z wykonywaniem umowy).
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu: Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w dwóch sytuacjach:
  1. a.gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora,
  2. b.gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.Wniesienie sprzeciwu sprawia, że administrator traci uprawnienie do przetwarzania danych w tym zakresie. W przypadku określonym literą a), administrator może jednak dowodzić nadrzędności swoich interesów w przetwarzaniu danych wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą.
 5. usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”): Każdy ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Niemniej jednak takie żądanie musi spełniać jeden z poniższych warunków:
  1. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. przetwarzanie danych oparte było na zgodzie osoby, która następnie wycofała zgodę,
  3. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, a administrator nie wykazał nadrzędności swoich interesów,
  4. przetwarzanie danych odbywało się w sposób niezgodny z prawem,
  5. usunięcie danych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa.Administrator nie musi zastosować się do żądania usunięcia danych o ile przetwarzanie danych jest niezbędne do:korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązków prawnych,
 6. ograniczenie przetwarzania: Należy przez to rozumieć oznaczenie danych osobowych, co do których w zależności od treści żądania wstrzymuje się przetwarzanie lub wstrzymuje się ich usunięcie. Uprawnienie to przysługuje gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, lecz osoba nie chce aby dane te usunięto,
  3. administrator nie potrzebuje już danych, lecz są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
  4. osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora – do czasu stwierdzenia czyje interesy pozostają nadrzędne
 7. przeniesienie danych do innego administratora: W granicach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do FineMEDIA, abyśmy przekazali określone dane osobowe innemu administratorowi.
 8. wniesienie skargi do organu nadzorczego: Każda osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do wniesienia skargi do organu władzy publicznej – organu nadzorczego, wobec istniejących w jej przekonaniu nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez administratora.

VIII. Przekazywanie danych osobowych

Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez FineMEDIA usług, jak również ze względu na szereg istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane osobowe są przekazywane do:

 1. podmiotów przetwarzających dane w imieniu FineMEDIA: Są to osoby fizyczne lub prawne, które wspierają FineMEDIA w wykonywanej działalności. Przede wszystkim do grona tego zaliczyć należy:
  1. techników, programistów, informatyków, serwisantów;
  2. agentów, agencje reklamowe, agencje badawcze, organizacje marketingowe oraz innych pośredników sprzedaży naszych usług;
  3. podwykonawców wykonujących dla Państwa usługi i zajmujących się Państwa obsługą;
  4. doradców, księgowych, prawników, świadczącym dla nas usługi doradcze
 2. innych administratorów danych: Są to osoby fizyczne lub prawne oraz inne jeszcze podmioty, którym przekazujemy dane osobowe przede wszystkim na podstawie wynikających z przepisów prawa obowiązków. Są to:
  1. Prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (w zakresie obowiązków prawnych);
  2. inni operatorzy telekomunikacyjni (w zakresie niezbędnym do świadczenia usług);

IX. Przekazywanie danych do innych państw i organizacji międzynarodowych:

RODO wprowadza jednolitą politykę ochrony danych osobowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). FineMEDIA nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG, ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. W wypadku zmiany okoliczności, przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o obowiązujące normy prawa, zaś osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane przed rozpoczęciem procesu przekazywania danych.

X. Automatyczne podejmowanie decyzji

W ramach świadczonych przez nas usług stosowane są metody automatycznego podejmowania decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji polega na tym, że decyzje w sprawie wniosków klientów zapadają bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy. Możemy dokonywać automatycznego podejmowania decyzji, które będzie miało istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 • w przypadku zalegania z zapłatą, możemy podjąć automatyczną decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania z dostępu do usług. Na te decyzję wpływa m. in. wysokość i okres zadłużenia, czy w przypadku zaległości w płatnościach,
 • w przypadku wykrycia nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowanie na nie, podejmujemy decyzję automatyczną o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego za niezgodne z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne.
 • w przypadkach wynikających z warunków zawartych z Państwem umów (regulaminów), w których możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie przez Państwa ustalonych progów lub limitów powodować będzie określone konsekwencje.

Wobec podjętych decyzji przysługuje Państwu prawo do ich zweryfikowania przez zatrudnianych przez nas pracowników i ustalenia sposobu postępowania na wypadek ich zastosowania. Mają Państwo prawo kwestionować podjętą w wyżej opisany sposób decyzję przedstawiając uzasadnienie dla swojego stanowiska.

XI. Profilowanie oraz marketing bezpośredni

O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by określać cechy, preferencje i przyszłe zachowania klientów.

W przyszłości planujemy stosować odpowiednie rozwiązania (techniczne i organizacyjne), by proponować naszym klientom usługi odpowiednio dobrane do ich potrzeb. Profilowanie miałoby służyć również określeniu, jakie usługi nie odpowiadają potrzebom poszczególnych grup klientów, by powstrzymać się od ich oferowania.

W chwili przystąpienia do realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia poinformujemy Państwa o tym jakich danych będzie ono dotyczyć oraz w jaki sposób będą mogli Państwo realizować swoje uprawnienia w tym zakresie.

XII. Strona internetowa FineMEDIA „https://www.finemedia.pl/”

1. Pliki „cookies”

W celu zaoferowanie przez serwis jak największego zakresu funkcjonalności, FineMEDIA wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.finemedia.pl, a w szczególności: pliki cookies (“ciasteczka”).

Czym są pliki “cookies”?

Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika. Korzystanie z plików cookie w przeglądarce nie stanowi warunku dostępu do strony www.finemedia.pl

Usuwanie plików “cookies“.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

2. Formularz Kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych podanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie udzielanej przez Państwa zgody. Zgody tej potrzebujemy aby móc przygotować dla Państwa ofertę i podjąć czynności przygotowawcze do zawarcia umowy (ustalenie lokalizacji łącza, osoby odbiorcy). W chwili gdy zacznie łączyć nas z Państwem umowa podstawa danych podanych w formularzu ulegnie zmianie ze zgody na umowę. Bez tych danych świadczenie naszych usług stałoby się niemożliwe.

Dodatkowo w ramach formularza osobno kierujemy do Państwa zapytanie o udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych polegających przede wszystkim na kierowaniu do Państwa propozycji naszych ofert i promocji. Zgodę tą można w każdym momencie wycofać, co skutkować będzie zaprzestaniem kierowania informacji marketingowych.

3. Formularz przypominania hasła eBOK

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania złożonego zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania formularza.

XIII. Inspektor Ochrony Danych osobowych

Celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa Państwa danym osobowym, FineMEDIA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zadaniem inspektora jest dbałość o przestrzeganie przez administratora danych wszelkich norm prawa dotyczących danych osobowych, jak również udzielanie pomocy Państwu w wypadku zgłaszanych problemów w tym przedmiocie.

XIV. Bezpieczeństwo, celowość i minimalizacja przetwarzania danych osobowych

FineMEDIA przygotowała i wdrożyła właściwe środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym i ich ochronie przed licznymi zagrożeniami, między innymi: utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieautoryzowanym przetwarzaniem oraz innymi. Przypominamy, że Internet jest systemem otwartym i z tego względu nie mamy możliwości

zagwarantowania całkowitego bezpieczeństwa danych przekazywanych za jego pośrednictwem. Niemniej jednak dokładanym wszelkich starań by minimalizować choćby potencjalne ryzyko niebezpieczeństwa dla danych osobowych.

Zastosowane przez nas środki przetwarzania danych służą zasadzie celowości przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w określonym i znanym Państwu celu, a co więcej wyłączenie w takim celu.

Zasadzie celowości wtóruje zasada minimalizacji przetwarzania danych nakazująca nam pozyskiwanie i przetwarzanie jedynie tych danych, które są niezbędne dla prowadzonej przez nas działalności.

XV. Retencja danych:

Jako administrator danych osobowych podejmujemy wszystkie możliwe działania aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres, gdy istnieje potrzeba ich przetwarzania. Zazwyczaj dane będziemy przechowywać przez czas trwania umowy lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Może się zdarzyć, że okres przechowywania danych zostanie nam narzucony przez obowiązujące przepisy prawa. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia tego okresu w przypadkach konieczności ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz dla ustalenia, dochodzenia i obrony naszych praw.

XVI. Dane kontaktowe

kontakt do administratora:

FineMEDIA Sp. j. W. Wrona G. Kałuża ul. Zwycięska 14e /4 lok. 6, 53-033 Wrocław tel.: 71 715 00 00

e-mail: biuro@finemedia.pl

kontakt do inspektora ochrony danych:

Justyna Bodek e-mail: biuro@finemedia.pl

Wkrótce zadzwonimy do Ciebie !
Zostaw nam swoje dane do kontaktu.
Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie porozmawiać :)
Zadzwonimy w godzinach naszej pracy od 8:00 - 18:00.
coś tam coś tam hjajaja
Może jednak nie :)
×
×
WordPress Popup Plugin
Skip to content